ระเบียบข้อบังคับสมาคม

 ข้อบังคับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หมวดที่ 1 

ความทั่วไป

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน” ย่อว่า “ส.ปส.กช.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Association Board of Coordination and Promotion of the Private Educationย่อว่า “APPE”

ข้อ 2เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป

  • ตราแปดเหลี่ยม

  • ตรงกลางเป็นวงกลมซ้อนในรูปแปดเหลี่ยม ภายใต้ชฎาและรัศมี 17 เส้น

  • ภายในวงกลมเป็นอักษรย่อ ส.ปส.กช.

  • ภายนอกวงกลม ภายในแปดเหลี่ยม เป็นชื่อสมาคม

    “สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน” 

ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา เลขที่ ง38/9 ถนนดาวดึงส์  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

ข้อ 4   วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

    4.1 เพื่อร่วมมือวางแผน  ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ

    4.2  เพื่อประสานงานระหว่างสถานศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบ  รวมทั้งประสานงานกับภาครัฐและองค์กรอื่น

    4.3  เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบปัญหา

    4.4  ไม่ตั้งโต๊ะบิลเลียด


ดาวน์โหลด

ระเบียบข้อบังคับ.pdfข้อบังคับ.pdf