ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

1.ระดับปฐมวัย

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBZ1JLd2cyX1hadVk/view?usp=sharing

 

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBeVVuTDFwUmRJTk0/view?usp=sharing

 

3.กลุ่มสาระการงานอาชีพ

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBVnpKMWVkTHMyTUU/view?usp=sharing

 

4.สาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBdVQ5akxCVDNvbXM/view?usp=sharing

 

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBdlpyYXlLRjJqZE0/view?usp=sharing

 

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBNTlyRkZZSVMteVU/view?usp=sharing

 

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBWlFwRnJGbF84MG8/view?usp=sharing

 

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBX2hDaXBrY1NtdHc/view?usp=sharing

 

9.กิจกรรมพัฒนาผเู้รียน

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBZkhFMjJuLURZR2s/view?usp=sharing

 

10.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBeTI0UEVKNk9mNjA/view?usp=sharing

 

11-13.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBZFRVdDNUMFJlZUE/view?usp=sharing